logo

Members

Uttar Pradesh Taekwondo Association (UPTA)

Mr. Shailesh Kumar Singh (Shailu)

President

Mr. Rajkumar

Secretary General

Mr. Devendra Singh

Treasurer