logo

Members

Uttar Pradesh Taekwondo Association (UPTA)

Members of Uttar Pradesh Taekwondo Association (UPTA)

Mr. Shailesh Kumar Singh (Shailu)

President

Mr. Raj Kumar

Secretary

Mr. Devendra Singh

Treasurer